Privacy verklaring

Privacy policy

Motorsport Vlaanderen & Belgische Motorrijdersbond vzw (BMB)

De Motorsport Vlaanderen vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. De Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(ook gekend als GDPR, verordening 2016/079

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil- len wijzen en deze respecteren.

Als  Motorsport Vlaanderen vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 

Motorsport Vlaanderen vzw 
Gentse Steenweg 349 bus 11
9300 Aalst
E-mail: vmbb@skynet.be

Belgische Motorrijdersbond vzw
Leuvensesteenweg 550 bus 7
1030 Brussel
E-Mail: info@fmb-bmb.be

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Motorsport Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Motorsport Vlaanderen vzw, haar aangesloten clubs en de activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van haar koepelorganisatie (Belgische Motorrijdersbond vzw)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen betreffende activiteiten van de Motorsport Vlaanderen vzw en haar aangesloten clubs en de activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van haar koepelorganisatie (Belgische Motorrijdersbond vzw.)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele grond)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
 • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
 • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
 • Het beheren van de federatie website ( gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken wij

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen :

 • Persoonlijke gegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer , Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Sociaal statuut
 • Opleiding en vorming
 • Sportieve gegevens (o.a. Categorie, uitslagen, aanwezigheden, ……)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s ,opnames…..)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • Het zorgen voor de nodige verzekeringen (persoonlijke ongevallenverzekering, BA verzekering,…) .
 • Het vlot laten verlopen van de activiteiten georganiseerd door de Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw en haar aangesloten clubs en de activiteiten die onder de bevoegdheid vallen van haar nationale koepelorganisatie (Belgische Motorrijdersbond vzw) en internationale koepelorganisaties (FIM en FIM Europe)
 • Het verzorgen van de financiële administratie en sociaal secretariaat.
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden- ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de subsidiërende overheden

Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren ( activiteiten die met of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

 Met deze partijen(derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoons gegevens te waarborgen en er voor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen

Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt identificatie gegevens en privé contactgegevens ( voor ouderlijke toestemming)

Bewaartermijn

De Motorsport Vlaanderen vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
•    Alle personen die namens 
Motorsport Vlaanderen vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
•    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
•    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.  U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.motorsport.vlaanderen en/of www.fmb-bmb.be.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
We merken wel op dat indien u bezwaar maakt of de schrapping van uw gegevens (of een gedeelte ervan) vraagt, wij aan u geen optimale service meer kunnen verzekeren indien u bv. wenst deel te nemen aan de activiteiten van de 
Motorsport Vlaanderen en/of BMB.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (drukpersstraat 35 1000 Brussel , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Motorsport Vlaanderen vzw & Belgische Motorrijdersbond vzw kunnen hun privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze websites.
 

Partners

Back to top button